Φωτογραφία από το κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικές ερωτήσεις

 • Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

  Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

 • Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη νέα γενιά.

 • Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται σε δυο τύπους ωραρίου, ανάλογα και με το τμήμα απασχόλησης του υποψηφίου:

  • 40 ώρες/6ημέρες/ κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο
  • 40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
 • Οι αποδοχές  θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

 • Προϋποθέσεις & Δικαιολογητικά

  • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε όλα τα άτομα έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση)
  • Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά η σχετική πιστοποίηση
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής – θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι σχετικοί τίτλοι σπουδών
  • Όσοι επιλεγούν για την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη απασχόληση

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

 • Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από τις 16 – 27 Απριλίου (16:00 ώρα Ελλάδος) και γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα ληφθούν μέσω συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας στο SNFCC.org/internships.

 • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

 • Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

 • Ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει συγχρόνως υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στη σχετική φόρμα. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο φόρμας και για 1 έως 3 πεδία σπουδών.

 • Τη συνολική διάρκεια σπουδών που απαιτείται για την απόκτηση του Πτυχίου.

 • To πτυχίο που είναι περισσότερο συναφές/η με τα πεδία που έχει δηλώσει. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλέξουν παραπάνω από 1 πεδίο σπουδών (έως 3) θα πρέπει να υποβάλουν συναφείς τίτλους σπουδών για όλα τα επιλεγμένα πεδία στην ίδια φόρμα.

 • Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) τουΠανεπιστημίου CAMBRIDGE.
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
  • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 - UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION - του EDEXCEL.
  • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL - COMMUNICATOR - και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL - COMMUNICATOR - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
  • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
  • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
  • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
  • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
  • Test of Interactive English, B2 + Level.
  • Test of Interactive English, B2 Level.

  Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους για Διάφορα Τμήματα του ΚΠΙΣΝ με εκπαιδευτικές προϋποθέσεις η πιστοποίηση για επίπεδο Β2 ισχύει μόνο αν έχει αποκτηθεί από 01/05/2015 και έπειτα

  Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:

  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου MICHIGAN

  Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος δε διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας, το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   

 • Για τη συμμετοχή σε αυτό τον τύπο πρακτικής άσκησης απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

 • Όχι. Θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η συνέντευξη μέσω Skype.

 • Με την ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων, θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), παρουσία συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

  Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων, εκτός εάν η θέση για το συγκεκριμένο πεδίο είναι μόνο μία, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα κληρώνονται επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν εξήντα έξι (166) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

  Επιπλέον, θα κληρωθούν, εξήντα επτά (67) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά θέση και στην περίπτωση που το πεδίο προκηρύσσει μόνο 1 θέση τότε θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

  Μόλις ολοκληρωθεί ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις για την επιλογή των 32 ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

  Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

  Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στην πρώτη συνέντευξη (βραχεία λίστα) θα κληθούν για την τελική σειρά συνεντεύξεων.

  Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή ενημερώσουν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

 • Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Κλήρωση υποψηφίων: 10 Μαΐου 2018
  • Διαδικασία συνεντεύξεων: Μάιος 2018
 • Το αδιάβλητο διασφαλίζεται με την παρουσία και την επικύρωση συμβολαιογράφου κατά τις κληρώσεις, όπως (και) είναι η σταθερή πρακτική σε κάθε διαδικασία κλήρωσης.

 • Ναι. Θα λάβουν σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Θα υπάρχει περιθώριο τριών 24ώρων σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιος λάθος ως προς την αξιολόγηση των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

 • Ναι.  Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) προσωπικού και διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ Α.Ε., ΕΛΣ, ΕΒΕ. 

 • Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.