Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής πληροφοριών εκ μέρους μας, διέπονται από το παρόν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και δεσμεύεστε από αυτούς.

Τον δικτυακό αυτό τόπο διαχειρίζεται η Aνώνυμη Εταιρεία Κοινωφελούς Σκοπού με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» ή/και «εμείς»)  ως πηγή πληροφοριών για τους επισκέπτες του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (εφεξής «ΚΠΙΣΝ»). Τα περιεχόμενά του είναι ιδιοκτησία της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. δεν διαχειρίζεται τους δικτυακούς τόπους τρίτων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για τη διευκόλυνση των επισκεπτών μας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οποιαδήποτε σχέση της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. με τους ιδιοκτήτες τους, ούτε εγγύηση ως προς την ποιότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται στους δικτυακούς τόπους τρίτων.

Η νομοθεσία για την πνευματική και τη βιομηχανική ιδιοκτησία, τα σήματα ή άλλοι συναφείς νόμοι οποιασδήποτε χώρας προστατεύουν τους δικτυακούς τόπους, στους οποίους παραπέμπουμε μέσω συνδέσμων. Η παραπομπή μέσω συνδέσμου από τον παρόντα προς άλλους δικτυακούς τόπους δεν αποκλείει την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων από τους ιδιοκτήτες των τελευταίων, σε περίπτωση παραβίασής τους κατά τη χρήση υλικού που περιέχεται σε αυτούς. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη συνδέσμων δεν συνεπάγεται την ανάληψη ευθύνης  της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. για τυχόν κακή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους προαναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων διαδικτυακού τόπου, παρακαλώ δείτε εδώ.

Πολιτική Απορρήτου της ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Μ.Α.Ε.

H παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα»), τα οποία συλλέγουμε ως μέρος των δραστηριοτήτων μας εντός του πλαισίου των διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Από ποιες πηγές συλλέγουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά Δεδομένα μας παρέχονται απευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων (εσάς, τα φυσικά πρόσωπα) είτε από τρίτα μέρη. Συλλέγουμε διάφορες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων είτε από τα υποκείμενα των δεδομένων, όπως ενδεικτικά ενδιαφερόμενους που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους ως μελών, για συμμετοχή στις δραστηριότητές μας ή δράσεις μας, είτε από άλλα φυσικά πρόσωπα (γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς).

Η παρούσα Πολιτική συμπληρώνεται κι αποτελεί ενιαίο σύνολο με όσες πολιτικές ισχύουν, όπως αυτές προσαρμόζονται στις επιμέρους σχέσεις μας μαζί σας.

Πριν μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τρίτο φυσικό πρόσωπο, πρέπει:

 1. να ενημερώσετε το πρόσωπο αυτό σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής και οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πολιτικές και, κατά περίπτωση,
 2. να λάβετε την συγκατάθεσή του για να μοιραστείτε μαζί μας τα Προσωπικά Δεδομένα του σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και άλλες σχετικές πολιτικές.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε., η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 364, 17674, στην Καλλιθέα Αττικής.

Ποιες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων επεξεργαζόμαστε

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς και άλλα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε, το είδος της συνεργασίας μας ή της σχέσης που μας συνδέει με εσάς, συμπεριλαμβανομένων των μεταξύ μας επικοινωνιών και μέσα στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων του ΚΠΙΣΝ. Τα Προσωπικά Δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Στοιχεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου και fax

Γενικές πληροφορίες

Φύλο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία και τόπο γέννησης

Φωτογραφίες και βίντεο

Δεδομένα εικόνας  ή εγγραφές βίντεο που δημιουργούνται σε σχέση με τον χώρο ή/και τις δράσεις μας, καθώς και δεδομένα καταγραφής Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης που συλλέγονται από εξοπλισμό CCTV στις εγκαταστάσεις μας.

Πληροφορίες δραστηριότητας στο Διαδίκτυο

Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά ταυτότητας στο διαδίκτυο (στο βαθμό που αυτά αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα).

Συμπληρωματικές πληροφορίες από άλλες πηγές

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να συμπληρώσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε με πληροφορίες που προέρχονται από άλλες πηγές (για παράδειγμα, διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες από πηγές στο διαδίκτυο).

Ποιες είναι οι νομικές βάσεις με τις οποίες επεξεργαζόμαστε με τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

 1. με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 6 § 1 α’ του ΓΚΠΔ).
 2. για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης (άρθρο 6 § 1 β’ του ΓΚΠΔ).
 3. για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος (άρθρο 6 § 1 γ’ του ΓΚΠΔ).
 4. για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων του ΚΠΙΣΝ (άρθρο 6 § 1 στ' του ΓΚΠΔ).

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:

 1. για την εκπλήρωση των σκοπών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. όπως προβλέπονται στον νόμο 3785/2009 και σε κάθε άλλο εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, ιδίως δε:
 • για την παροχή των χώρων, υποδομών και εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ.
 • για τη διασφάλιση του ελέγχου στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΚΠΙΣΝ.
 • για την προστασία προσώπων και αγαθών και για την ασφάλεια των χώρων και των εγκαταστάσεων του ΚΠΙΣΝ.
 • για την παροχή πρώτων βοηθειών από το ιατρείο και τους σταθμούς πρώτων βοηθειών  στο ΚΠΙΣΝ.
 • για τη διαχείριση των σταθμευμένων οχημάτων στον χώρο στάθμευσης του ΚΠΙΣΝ.
 • για την υποβολή εντυπώσεων/παραπόνων αναφορικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και δράσεις στο ΚΠΙΣΝ.
 • για τη φύλαξη των αποσκευών και η διαχείριση απολεσθέντων.
 • για την ενημέρωσή σας για τις δράσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.
 • για την περάτωση της διαδικασίας των διαπιστεύσεων.
 • για την πραγματοποίηση της επίσκεψής σας στο ΚΠΙΣΝ.
 • για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μελών του ΚΠΙΣΝ.
 • για την εξέταση του ενδεχόμενου συνεργασίας μαζί σας.
 1. για τη θεμελίωση και άσκηση νομίμων δικαιωμάτων μας για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, τη διαχείριση των λειτουργιών μας και των υποδομών των πληροφοριακών μας συστημάτων, σύμφωνα με τις εσωτερικές μας πολιτικές και διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων, τη φιλοξενία δεδομένων και εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων, τη διαχείριση αρχείων και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, στο πλαίσιο ικανοποίησης των εννόμων συμφερόντων του ΚΠΙΣΝ.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, ενδέχεται να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με τρίτα μέρη, όπως:

Προμηθευτές μας

Τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως νομικούς και άλλους συμβούλους και παρόχους υπηρεσιών ασφαλείας και διαχείρισης των εγκαταστάσεων και άλλα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και των σκοπών μας.

Δημόσιες και δικαστικές αρχές

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δημόσιες και δικαστικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των δικαστηρίων, των ρυθμιστικών, φορολογικών και εισαγγελικών αρχών).

 

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Σε περίπτωση που διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η διαβίβαση αυτή θα λάβει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης των κατάλληλων εγγυήσεων (λ.χ. σε χώρα η οποία έχει κριθεί ότι παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή με την υπογραφή των Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ). Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανωτέρω διαβιβάσεις και τις εγγυήσεις υπό τις οποίες αυτές πραγματοποιούνται, καθώς και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών απευθύνοντας έγγραφο αίτημα στη διεύθυνση dpo@snfcc.org

Η ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας των πληροφοριών και διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα θα διατηρούνται προστατευμένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε συστήματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογράφησης δεδομένων.

Ωστόσο, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι είναι 100% ασφαλής. Σε περίπτωση που έχετε ενδείξεις ότι η επικοινωνία σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα στη διεύθυνση dpo@snfcc.org

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Μπορείτε οποτεδήποτε να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Επιπλέον, και υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε:

i. Το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων.

ii. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

iii.Το δικαίωμα στη φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων.

iv.Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και της κατάρτισης προφίλ.

v. Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

vi.Το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (complaints@dpa.gr).

Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε, υπόκεινται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας και/ή όπως απαιτείται για τη συμμόρφωσή μας με τυχόν υποχρέωση για τήρηση αρχείων η οποία προβλέπεται από εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που αναφέρονται ανωτέρω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

 • μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@snfcc.org

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αποστολή ενημερώσεων (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αποστολή ενημερώσεων (Newsletter), παρακαλώ δείτε εδώ.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τις ηλεκτρονική κράτηση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την ηλεκτρονική κράτηση για συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ, παρακαλώ δείτε εδώ.

Ενημέρωση Επισκεπτών-Πελατών για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Επισκεπτών-Πελατών, παρακαλώ δείτε εδώ.

Ενημέρωση των υποκειμένων για την Επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων στο πλαίσιο της λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτηρήσης

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των υποκειμένων στο πλαίσιο της λειτουργίας συστήματος βιντεοεπιτήρησης, παρακαλώ δείτε εδώ.

Ενημέρωση των Προμηθευτών για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Προμηθευτών, παρακαλώ δείτε εδώ

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική και τρόπος ενημέρωσης

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή, ενδέχεται να δημοσιεύουμε ειδικότερους όρους αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οι οποίες θα συμπληρώνουν την παρούσα Πολιτική και θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιεσδήποτε αλλαγές, δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και ενημερώνοντάς σας έγκαιρα, σαφώς και με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας ενθαρρύνουμε, επίσης, να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική για τυχόν αλλαγές.