Διακήρυξη Διαγωνισμών

 • H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του Υποέργου: «Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών παραγωγής και τεχνικής κάλυψης WOW – Women of the World Festival Αθήνα 2024», συνολικής αξίας 100.000€ άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

  Η διαγωνιστική διαδικασία διενεργείται βάσει της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι διαθέσιμη εδώ.

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τη διαγωνιστική διαδικασία, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των Προσφορών, πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην διεύθυνση rfps.fm@snfcc.org όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι η 07.03.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

  Το Υποέργο 2: «Ενοικίαση τεχνικού εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών παραγωγής και τεχνικής κάλυψης WOW – Women of the World Festival Αθήνα 2024» εντάσσεται στην Πράξη «Φεστιβαλικές Δράσεις ΚΠΙΣΝ για τη γυναικεία ενδυνάμωση (WOW – Women of the World Festival Αθήνα) (2η & 3η διοργάνωση) και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση (SNFCC Green Weekend Festival (3η & 4η διοργάνωση) των ετών 2024 και 2025» (Κωδικός ΟΠΣ/MIS 6005094) βάσει της απόφασης σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Πολιτισμού (με αρ. πρωτ. ΑΤ.21-17/1712), με δυνατότητα χρηματοδότησης από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω ΠΔΕ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2021 – 2027, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πολιτιστικά δρώμενα – Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού» (Κωδικός Πρόσκλησης: αττ020).

 • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου)» μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης | Καλλιθέα Αττικής, 27.12.2023

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» επιθυμεί να αναθέσει την παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) σε κατάλληλα ειδικευμένους και έμπειρους οργανισμούς/ασφαλιστικές εταιρείες, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά με βάση την τιμή, μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης που διενεργείται βάσει της πρόσκλησης που είναι διαθέσιμη εδώ.  

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Ασφαλιστικής Σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής και των Προσφορών, πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην διεύθυνση tender.insurance@snfcc.org όπως αναφέρεται στην πρόσκληση.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Φακέλων Αίτησης Συμμετοχής και των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών, κατά περίπτωση σύμφωνα με την πρόσκληση, είναι η 15.01.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.
   

 • Α΄ Φάση κλειστής διαδικασίας για την επιλογή ενός αναδόχου συμφωνίας- πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής και τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τρία (3) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της διάρκειας για έως και δώδεκα (12) μήνες | Καλλιθέα Αττικής, 22.12.2023

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστής διαδικασίας (δύο φάσεων) για την επιλογή ενός αναδόχου συμφωνίας- πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής και τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για τρία (3) έτη και με δικαίωμα προαίρεσης για την παράταση της διάρκειας για έως και δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 6.298.776,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με το δικαίωμα προαίρεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα ΙΙ της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». 

  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 22.01.2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
   

 • Νέα προκήρυξη κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 31.200.000€, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ. | Καλλιθέα Αττικής, 27.07.2022.

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες,  εκτιμώμενης συνολικής αξίας 31.200.000€, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής Πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

  Το Παράρτημα II της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.».

  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 09.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

  Παρακαλούμε δείτε την από 08.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

   

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΜΑΕ», για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 1.878.216,50€, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος παράτασης, άνευ ΦΠΑ | Καλλιθέα Αττικής, 27.07.2022

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και λειτουργίας του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 1.878.216,50€, συνυπολογιζομένου του δικαιώματος παράτασης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

  Το Παράρτημα Γ της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

  Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.».

  Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 16.09.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

  Παρακαλώ δείτε την από 02.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

  Παρακαλώ δείτε την από 14.09.2022 ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ.

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων, για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του φυτικού υλικού του πάρκου και των λοιπών χώρων πρασίνου (soft landscaping) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για πέντε (5) έτη με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 4.859.388,00 €, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ./Καλλιθέα Αττικής 9.5.2022


   H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει την διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού, δύο φάσεων, για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης του φυτικού υλικού του πάρκου και των λοιπών χώρων πρασίνου (soft landscaping) του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για πέντε (5) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον  απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας  για έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 4.859.388,00 €, συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.


   Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα 1 της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.


  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 22.07.2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.
   

  Παρακαλώ δείτε τις από 29.06.2022 ανακοινώσεις της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ εδώ και εδώ.

 • Διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) (Τμήμα 1), καθώς και υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security Services) (Τμήμα 2) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την παράταση της διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ανά Τμήμα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας, 46.200.000 €, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ. | Καλλιθέα Αττικής, 14.2.2022.

   

  H «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» ανακοινώνει τη διενέργεια κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την επιλογή αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (Hard & Soft FM Services) (Τμήμα 1), καθώς και υπηρεσιών φύλαξης χώρων (Security Services) (Τμήμα 2) για πέντε (5) έτη και με δικαιώματα προαίρεσης για την ανάθεση επιπλέον απολογιστικών εργασιών και για την (μονομερή από την ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε) παράταση της διάρκειας έως δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, ανά Τμήμα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 46.200.000 €, συμπεριλαμβανομένων των δύο δικαιωμάτων προαίρεσης, άνευ ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής.

   

  Η Α’ φάση του διαγωνισμού διενεργείται βάσει σχετικής πρόσκλησης, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ. Το Παράρτημα II της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

   

  Oι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής sourceONE της εταιρείας «CosmoONE Hellas MarketSite Α.Ε.». Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι η 15.03.2022 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 τοπική ώρα Ελλάδος.

   

  Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με την παροχή διευκρινίσεων και την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής εδώ.
   

  Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ  εδώ.

 • -Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών (Κατά Παντός Κινδύνου) | Καλλιθέα Αττικής, 14.06.2023 - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
   

  -Νέα προκήρυξη κλειστού διεθνούς διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. | Καλλιθέα Αττικής, 11.04.2022
   

  -Έναρξη νέας διαδικασίας για την επιλογή συνεργατών για τους Χώρους Εστίασης του ΚΠΙΣΝ: Agora Bistro, Canal Café, Park Kiosk, SNFCC Food Court Canteens | Καλλιθέα Αττικής, 23.11.2022 – Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων 
   

  -Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταξιθέτησης και εξυπηρέτησης θεατών/ επισκεπτών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) | Καλλιθέα Αττικής, 18.05.2023
   

  -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού/ επισκεπτών από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) | Καλλιθέα Αττικής, 21.07.2023

   

  -Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών κράτησης και έκδοσης δελτίων συμμετοχής σε δραστηριότητες (Bookings) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) | Καλλιθέα Αττικής, 25.08.2023–Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας αιτήσεων

   

  - Διενέργεια κλειστής διαδικασίας για την επιλογή ενός αναδόχου συμφωνίας- πλαίσιο παροχής υπηρεσιών εκτέλεσης παραγωγής και τεχνικής κάλυψης εκδηλώσεων της Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Μονοπρόσωπη Α.Ε. | Καλλιθέα Αττικής, 07.09.2023

  -Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Ανακοίνωση Έναρξης Διαγωνιστικής Διαδικασίας για τους Χώρους Εστίασης | Καλλιθέα Αττικής, 11.1.2022
   

  -Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις εγκαταστάσεις της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε.» | Καλλιθέα Αττικής, 31.12.2021
  Διευκρινίσεις σχετικά με την εν λόγω διακήρυξη είναι διαθέσιμες εδώ.

  - Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς κοινού από και προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος | Καλλιθέα Αττικής, 23.05.2022
  Aνακοίνωση της ΚΠΙΣΝ ΜΑΕ σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών

  Διενέργεια Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. | Καλλιθέα Αττικής, 29.1.2022